Blog Post

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В «МАЗАЛАТ» ЕООД

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В «МАЗАЛАТ» ЕООД

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Чрез реализиране на проекта се цели да бъде подобрена работната среда в „Мазалат“ ЕООД, да се осигурят социални придобивки за работещите; да бъде разработена и въведена система за развитие на човешките ресурси в предприето. Дейностите в проекта са насочени към всички 50 работници и служители на „Мазалат“ ЕООД, които са включени като целева група.
Предвиждат се мерки за подкрепа на 20 души над 54 годишна възраст и на  хора с увреждания. Заложени са също мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както и мерки за осигуряване на достъп за хора с увреждания.
В основните дейности са заложени още:
– оптимизиране на работните процеси и създаване на възможности за гъвкави форми на заетост,
– въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на работниците и служители над 54г. възраст,
– осигуряване на социални придобивки за работещите – ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятието, спортни съоръжения и детски кът.
– придобиване на стандарт за безопасни условия на труд.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Основната цел на проектното предложение е да се подобри работната среда в „Мазалат“ ЕООД, с акцент върху работниците над 54г. и хората с увреждания, което да рефлектира положително върху здравето, мотивацията на хората и производителността на труда.
Специфични цели на проекта са:
– да се създадат ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси,
– да се въведат гъвкави форми на заетост, което да допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници.
– осигуряване на социални придобивки за работници и служители, чрез ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка, спортни съоръжения
– да се внедри стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007,

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 1. Организация и управление на проекта
  Дейността цели коректно и законосъобразно управление и изпълнение на проекта, спазване на времевата рамка, отлична финансова и техническа отчетност.
 1. Публичност и визуализация на проекта
  –  Провеждане на информационна среща за запознаване на обществеността и медиите с целите на проекта, дейностите, резултатите
  –  Изработване на информационна табела за визуализация и популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС.
  –  Публикации за напредъка на проекта
  –  Изработване на информационни стикери за оборудването и обзавеждането – за визуализация
  –  Актуализиране на интернет-страницата на фирмата с информация за проекта, дейности, цели, резултати. Популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС
 1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители
  Тази дейност е насочена към оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси. Предвиждат се следните мерки:
  – Мерки за съвместяването на професионалния, семейния и личния живот – Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост, гъвкаво работно време, ротация на работното място и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;
  – Мерки за подкрепата на лица над 54 годишна възраст – Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години) – менторство на  млади  работници  и  служители, мерки за  работа  на  половин  работен  ден; по-възрастните служители да  бъдат  използвани  от  работодателя  като консултанти,
  – Мерки за насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност – прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области и за допринасянето за преодоляване на недостига на „зелени“ умения в съответствие с реалните нужди на пазара на труда.
 1. Придобиване на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007
  Тази дейност предвижда разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа – BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System).
 1. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и детски кът
  Дейността включва строително ремонтни дейности за текущ ремонт и оборудване на столова, кътове за отдих, детски кът, фитнес зала за работещите в Мазалат ЕООД.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:

– Осигурени социални придобивки за работещите,
– Ремонтирани и оборудвани  места за отдих, хранене и почивка в предприятието, спортни съоръжения и детски кът
– Подобрени условия за отдих на работещите
– Подобрена работоспособност на хората от целевата група, вкл. хора над 54г. и хора с увреждания
– Внедрена СУ ЗБУТ; Сертификат за съответствие на СУ ЗБУТ с изискванията на BS OHSAS 18001:2007, издаден от акредитирана сертифицираща организация.
– Придобит стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007
– Специализиран софтуер за управление на човешки ресурси
– Провеждане на информационна среща за запознаване на обществеността и медиите с целите на проекта, дейностите, резултатите
– Изработване на информационна табела за визуализация и популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС
– Публикации за напредъка на проекта

 

PetkovОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В «МАЗАЛАТ» ЕООД